.
forside > kilder

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Nazisternes magtovertagelse - kildetekster

Tekst 1: Forordning af Rigspræsidenten til Beskyttelse af Folket og Staten - 'Rigsdagsbrandforordningen' af 28. februar 1933
Tekst 2: Bemyndigelsesloven, vedtaget 23. marts 1933 af Den tyske Rigsdag, udstedt den 24. marts 1933


Tekst 1:

Forordning af Rigspræsidenten til Beskyttelse af Folket og Staten - 'Rigsdagsbrandforordningen' af 28. februar 1933:

På grundlag af Rigsforfatningens artikel 48 stk. 2 forordnes følgende til afværgelse af kommunistiske statsfjendtlige handlinger:

§1:
Det tyske Riges Forfatning artikel 114, 115, 117, 118, 123, 1245 og 153 sættes indtil videre ud af kraft. Der tillades således indskrænkninger i den personlige frihed, ytringsfriheden, endvidere pressefriheden, forenings- og forsamlingsfriheden, indgreb i brev-, post-, telegraf- og telegramhemmeligheden, anordninger om husundersøgelser, beslaglæggelse af såvel som indskrænkninger i ejendom, også uden for de i øvrigt fastsatte lovmæssige grænser.

§2:
Hvis der i en delstat ikke træffes de nødvendige foranstaltninger til genoprettelse af den offentlige sikkerhed og orden, kan rigsregeringen uden videre midlertidigt varetage de øverste delstatsmyndigheders beføjelser.

§3:
Delstats- og kommunalmyndighederne (de kommunale forvaltninger) skal, inden for rammerne af deres kompetence, adlyde de af Rigsregeringen i henhold til §2 udstedte anordninger.

§4:
Den, som handler imod, opfordrer eller opildner til modstand mod en anordning, som udstedes til gennemførelse af denne forordning enten af de øverste delstatsmyndigheder eller disses underordnede eller af Rigsregeringen i henhold til §2, straffes med fængsel i ikke under en måned eller med bøde på mellem 150 og 15.000 rigsmark, for så vidt en sådan handling ikke medfører en højere straf på grundlag af en anden bestemmelse.

Den, som ved at modsætte sig forordningen, jf. 1, medfører fare for menneskeliv, straffes med tugthus, under mildere omstændigheder med fængsel i ikke under seks måneder, og, hvis denne handling forårsager tab af menneskeliv, med dødsstraf.; under mildere omstændigheder straffes med tugthus i ikke under to år. Derudover kan konfiskering af formue komme på tale.

Den, som opfordrer til en modstandshandling farlig for almenheden, jf. stk. 2, straffes med tugthus; under mildere omstændigheder med fængsel i ikke under tre måneder.

§5:
Med døden straffes de forbrydelser, som i Straffelovens §§ 81 (højforræderi), 229 (giftmord), 307 (brandstiftelse), 311 (eksplosion), 312 (oversvømmelse), 315 stk. 2 (beskadigelse af jernbaneanlæg), 324 (almentfarlig forgiftning) [normalt] medfører livsvarigt tugthus.

Følgende medfører dødsstraf eller, for så vidt en strengere straf ikke hidtil har været forordnet, livsvarigt tugthus eller tugthus i op til 15 år:

  1. Den, som forsøger at myrde rigspræsidenten, et medlem eller en kommissær fra rigsregeringen eller en delstatsregering, eller som opfordrer til et sådant mord, medvirker til, eller tilbyder at medvirke til eller aftaler et sådant mord.
  2. Den, som overtræder Straffelovens §115 stk. 2 (væsentligt oprør) eller §125 stk. 2 (væsentligt brud på landefreden) med brug af skydevåben eller som bevidst og med denne hensigt samarbejder om dette med en bevæbnet.
  3. Den, som begår frihedsberøvelse (Straffelovens §239) i den hensigt at holde den frihedsberøvede som gidsel i en politisk kamp.

§6:
Denne forordning træder i kraft ved forkyndelsen.

Berlin, den 28. februar 1933

Rigspræsidenten: von Hindenburg
Rigskansleren: Adolf Hitler
Indenrigsministeren: Frick
Justitsministeren: dr. Gürtner


Fra: 'Deutsches Historisches Museum, Berlin' (http://www.dhm.de/ausstellungen/grundrechte/katalog/64-66.pdf). Downloaded 30/7/2002.


Tekst 2:

Bemyndigelsesloven, vedtaget 23. marts 1933 af Den tyske Rigsdag, udstedt den 24. marts 1933:

Rigsdagen har vedtaget følgende lov, som med tilslutning fra Rigsrådet hermed bekendtgøres, efter at det er fastlagt, at kravene til forfatningsændrende lovgivning er opfyldt:

Artikel 1

Rigslove kan, ud over den i Rigsforfatningen foreskrevne fremgangsmåde, også vedtages af Rigsregeringen. Dette gælder også for de i Rigsforfatningens artikel 85, afsn. 2, og 87 betegnede love.

Artikel 2

De af rigsregeringen besluttede love kan afvige fra Rigsforfatningen, så fremt de ikke vedrører Rigsdagens og Rigsrådets indretning. Rigspræsidentens rettigheder forbliver uberørt.

Artikel 3

De af rigsregeringen vedtagne love udfærdiges af Rigskansleren og forkyndes i Rigslovtidende. De træder, så fremt andet intet andet bestemmes, i kraft dagen efter forkyndelsen. Artikel 68 til 77 i Rigsforfatningen finder ved de af rigsregeringen vedtagne love ikke anvendelse.

Underskrevet:

Rigspræsidenten: von Hindenburg
Rigskansleren: Hitler
Indenrigsministeren: Frick
Udenrigsministeren: von Neurath
Finansministeren: Schwerin von Krosigk


Fra: 'Deutsches Historisches Museum, Berlin' (http://www.dhm.de/ausstellungen/grundrechte/katalog/64-66.pdf). Downloaded 30/7/2002.


                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email