.
forside > emner > baggrund

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Nazistisk race- og jødepolitik

Nazisterne anvendte offentlige steder til at sprede deres race-idéer. Diagrammet på billedet bærer overskriften "Den biologiske udvikling" . Nedenunder står der "Den nordiske races udviklingstrin". USHMM # 45105.

Hvordan kunne det ende med, at nazisterne og tyskerne slog seks millioner jøder ihjel?

Dette spørgsmål er utroligt svært at besvare. Nogle historikere mener, at nazisterne havde planlagt jødeudryddelsen lige siden magtovertagelsen i 1933. Andre historikere mener, at jødeudryddelsen kun kunne finde sted i en helt konkret historisk sammenhæng, og at jødeudryddelsen ikke var produktet af en velovervejet plan fra starten. Ifølge sidstnævnte historikere indgik "race"- og erobringskrigen i Sovjetunionen fra juni 1941 i en sådan konkret historisk sammenhæng, hvor det var muligt at dræbe mennesker - jøder, polakker og russere - på en hidtil uset og frygtelig skala.

En gennemgang af den nazistiske racepolitik fra 1933 - 1945 opdelt i tre faser følger her - både i en kort og en detaljeret udgave.Mere om:
Nazistisk race- og jødepolitik - den korte version
Tabel - uddrag af love og dekreter 1933-38

Nazistisk race- og jødepolitk - den detaljerede version
1933-38: Systematiseret antisemitisme - afgrænsning og udskillelse
1938-41: Radikalisering - fordrivelse og ghettoisering
1941-45: Massemord på jøder


Nazistisk race- og jødepolitik - den korte version

Den nazistiske racepolitik fra 1933-45 bestod af to elementer: racehygiejne og raceudskillelse (senere raceudryddelse). Nazisterne søgte dermed at holde deres egen "race" ren for abnormiteter og sygdom (racehygiejne) samt at adskille den ariske race fra andre "underliggende" racer (raceudskillelse og raceudryddelse).

I racehygiejnens navn iværksatte nazisterne tvangssterilisationer af arveligt syge og begik "medlidenhedsdrab" (eutanasi) på omkring 200.000 mentalt og fysisk handicappede tyskere.

Den anden del af racepolitikken, raceudskillelse, blev sat i værk som en politik, der skulle undertrykke og forfølge alle "ikke-ariere" - først og fremmest jøder. Men også sigøjnere blev omfattet af denne morbide form for "apartheid". Tanken bag var, at alle "ikke-ariere" var en trussel mod det tyske blod og "Volksgemeinschaft", det tyske folkefællesskab. Senere radikaliseredes raceudskillelsespolitikken fra udskillelse til uddrivelse. Jøder blev ganske enkelt tvunget til at emigrere. Denne politik lykkedes overraskende godt i Østrig i 1938, hvorefter det samme forsøgtes med de tyske jøder under parolen: Tyskland for tyskere!

Der var ca. 500.00 troende jøder i Tyskland i 1930. Heraf boede over 160.000 i Berlin. I alt udgjorde jøderne kun ca. 0,8 % af den samlede tyske befolkning på omkring 70 millioner mennesker.


Med erobringen af Polen i 1939 var denne form for emigrationspolitik ikke en realistisk politik - i Polen levede der over 3 millioner jøder, mens der kun levede lidt over 500.000 jøder i Tyskland til sammenligning.

Derfor kom der ambitiøse nazistiske planer om "det jødiske spørgsmål" på bordet - for leve sammen med jøder, det ville man ikke! Den nazistiske top opererede på et tidspunkt (1939-40) med store planer om at gennemføre tvungen deportation af de polske jøder til Madagascar - planen blev dog ikke realiserbar blandt andet pga. krigen mod England.

Racepolitikken nåede sin hidtidige kulmination i perioden 1939-41, da nazisterne begyndte at deportere først de polske snart alle jøder fra Tyskland og de annekterede områder til ghettoer i først og fremmest Polen. Ghettoiseringen af jøder foregik samtidig med, at man "genhusede" dé tyskere, "Volksdeustche", der inden Anden Verdenskrig havde boet uden for Tysklands grænser i de østlige annekterede områder. Den tyske befolkningspolitik gik derfor fint i tråd med racepolitikken: man gjorde områder "fri" for jøder og fik i stedet "Volksdeutsche" til at bebo de tidligere jødisk beboede områder.

Men hvad skulle der ske jøderne i ghettoerne? Nazisternes ideer om hvad der skulle ske jøderne i Polen fra 1939-1941/42, er nemlig ikke klare.

I 1941 så det dog ud til, at nazisterne havde besluttet sig til mht. jødernes fremtid. For i 1941 blev der henrettet og myrdet jøder på en skala, der er fuldstændig ubegribelig. Først skete masseudryddelsen af jøder i forbindelse med tilintetgørelseskrigen mod Sovjet fra den 22. juni 1941. Her foregik de store massehenrettelser af jøder, polakker og russere, som især de fire Einsatzgrupper stod bag. I alt 1,5 millioner jøder menes dræbt i de annekterede områder i Sovjetunionen - med hjælp fra bl.a ivrige lokale antisemitter. Dernæst og samtidigt blev massehenrettelser iscenesat med oprettelsen af seks "drabscentre", udryddelseslejre, placeret på polsk annekteret jord. Her mistede mindst 3 millioner jøder livet. Dertil kom 1,5 millioner jødiske ofre i kz-lejrene, ghettoerne og andre steder, hvor de døde som følge af sult, af de grusomme arbejds- og levevilkår eller som følge af henrettelser.

Racepolitikken fra 1941 kan derfor bedst betegnes som en udryddelsespolitik, hvad enten der var en ordre bag massemordet eller ej. Beviseligt er det, at det nazistiske regime stod bag drabet på over 6 millioner jøder fra 1941 til 1945.
> EndlösungTabel - uddrag af love og dekreter 1933-38

Marts 1933: Jøder forbydes at udøve deres kunst og må fx ikke udgive bøger. Kampagne for fjernelse af det jødiske islæt i samfunds- og kulturlivet.

7. og 11. April 1933: Loven og cirkulæret om tjenestemandsansættelse medfører, at kun arier (folk af den "ariske race") kan være ansat i staten og i det offentlige. Loven definerer, hvad en "ikke-arier" er ud fra biologiske principper i "1. Forordning til ikrafttræden af lov om retablering af embedsmandsstanden" (Arier-loven):

§2 (1) Ikke-arisk er den, der stammer fra ikke-ariske, særligt jødiske, forældre eller bedsteforældre. Det er nok at, at den ene af forældrene eller bedsteforældrene ikke er arisk.

§2 (2) Embedsmænd, der ikke var i tjenesten før 1. august 1914, skal dokumentere, at de er af arisk afstamning eller har deltaget aktivt i Verdenskrigen.

Kilde: Tekst 3 i Karl Christian Lammers "Vejen til Auschwitz" (Gyldendal 2000)

Ca. 30.000 fyres efterfølgende fra det offentlige.

7. april: Det bliver muligt at inddrage jødiske sagførers bestalling.

10. maj: Offentlig bogbrænding af "ikke-arisk" litteratur i de større byer.

Juli 1933: Tvangssterilisation bliver mulig på racemæssigt grundlag i en ny lov. Omkring 200.000 tvangsteriliseres.

1935: Jøder forbydes at bade offentligt sammen med tyskere (ariere).

15. september 1935: Nürnbergracelovene - jøder defineres ud fra biologiske og racemæssige principper. Jøder og sigøjnere gøres til 2. rangsborgere uden politiske rettigheder.

November 1938: Jøder forbydes at gå i biografen, teateret og på udstillinger. Jødiske børn forbydes at gå i tyske skoler.

December 1938: Alle jøder mister deres kørekort - jøder forbydes at køre bil.
Nazistisk race- og jødepolitik - den detaljerede version

Denne tyske kvinde bliver offentligt ydmyget ved at blive klippet skaldet. Hendes "forbrydelse": at have haft seksual kontakt med en jøde - hvilket var forbudt ifølge Nürnberglovene fra 1935.

Den nazistiske racepolitik fra 1933-45 bestod af to elementer: racehygiejne og raceudskillelse (senere raceudryddelse). Nazisterne søgte dermed at holde deres egen "race" ren for abnormiteter og sygdom (racehygiejne) samt at adskille den ariske race fra andre "underliggende" racer (raceudskillelse og raceudryddelse).

Her følger de forskellige faser i den nazistiske race- og jødepolitik, der bestemt ikke så ud til at følge en færdig køreplan hen imod folkemordet.

> 1933-38: Systematiseret antisemitisme - afgrænsning og udskillelse

> 1938-41: Radikalisering - fordrivelse og ghettoisering

> 1941-45: Massemordet på jøder1933-1938: Systematiseret antisemitisme - afgrænsning og udskillelse

Perioden 1933-38 var præget af nazisternes forsøg på, at skabe et tysk folkefællesskab, "Volksgemeinschaft", at "rense" den "ariske" race for sygdom og "ikke-ariere". Med andre ord ét folk, i ét land: "Blut und Boden". Racepolitik gennem racehygiejne og raceudskillelse blev derfor centrale dele i nazisternes politik.

Med Hitlers og NSDAP's fulde magtovertagelse af Tyskland i marts 1933, begyndte den stats- og partiorganiserede
antisemitisme for alvor at rulle over landet. I første omgang i form af antisemitisk lovgivning og boykot af jødiske butikker. > Nazisternes magtovertagelse 1933


Omkring 2.000 love og forordninger med racepolitiske formål blev vedtaget i perioden 1933-44. I bestræbelserne på at udskille jøderne fra det tyske samfund og adskille tyskere og jøder fra hinanden skulle disse "apartheid"-love føre til, at jødernes rettigheder blev indskrænket, og at de fik begrænset deres indflydelse mest muligt. Forudsætningen for lovgivningen var bl.a. > "Bemyndigelsesloven af 24. marts 1933, der reelt satte det parlamentariske system ud af drift. Derefter kunne regimet udstede love uden om Rigsdagen. Hermed legaliserede regimet diskrimineringen på racemæssigt grundlag.
Her følger en kronologisk gennemgang af jøde- og racepolitikken 1933-38:


Marts 1933

Voldelige aktioner mod jøder og det jødiske handelsliv blev foranstaltet af nazistiske partiaktive og de "vilde" SA-folk. Men da den tyske befolkning blev ængstelige ved disse uroligheder, satte regimet en dæmper på aktionerne.


April 1933

SA-mænd blokerer indgangen til en jødisk butik med skilte: "Tyskere! Forsvar Jer! Køb ikke hos jøder!" USHMM # 11286

Boykotten af jødiske butikker og jødiske den 1. april var styret af nazi-toppen: Hitler, Goebbels og Streicher. I en storstilet aktion denne dag blev indgangen til jødiske butikker spærret af SA-mænd og partifolk. Butikker blev klistret til med slogans som "Tyskere! Forsvar Jer! Køb ikke hos jøder!". Men boykotten varede kun en dag - måske pga. de stærke reaktioner fra udlandet - måske fordi regimet blot ønskede at teste reaktionen fra befolkningen og udlandet.


Juli 1933

I racehygiejnens tegn - for at holde det tyske blod rent - indførtes en lov om tvangssterilisation, hvorefter op imod 200.000 tyskere blev steriliseret.


September-november 1935

I de fortsatte bestræbelser på at diskriminere og udskille jøderne fra det tyske samfund blev det "jødiske spørgsmål" for alvor søgt løst i de berygtede Nürnbergracelove. Den 15. september blev racelovene vedtaget, og den 14. november udsendtes cirkulæret til loven. For første gang blev en jøde nu defineret - ikke ud fra religion eller tro - men ud fra blod.

Kilde: Karl Christian Lammers "Vejen til Auschwitz", (Gyldendal 2000), s. 57

Ifølge definitionen i loven var man "heljøde", hvis man havde mindst tre jødiske bedsteforældre. Man var "halvjøde", hvis man havde to jødiske bedsteforældre, og "kvartjøde", hvis én af bedsteforældrene var jøde. De ca. 39.000 "kvartjøde"r blev stort set forskånet for overlast, mens de 72.000 "halvjøder" oftest regnedes som jøder - og dermed blev de sammen med "heljøderne" underkastet de uhyrlige jødeforfølgelser.

> Nürnberglovene - kildetekster
Denne tyske kvinde bliver offentligt ydmyget ved at blive klippet skaldet. Hendes "forbrydelse": at have haft seksual kontakt med en jøde - hvilket var forbudt ifølge Nürnberglovene fra 1935.

Med Nürnbergracelovene legaliserede nazisterne diskrimineringen af jøder og sigøjnere. De blev andenrangsborgere uden de fjerneste politiske rettigheder. Samtidig blev der i racelovene gjort klart, at seksuelt samvær mellem en tysker og en jøde var kriminelt.
1936

I 1936 skete yderligere en radikalisering i den nazistiske jøde- og racepolitik. Fra at udskille jøderne fra det tyske samfund og den tyske race forsøgte man nu med tvang at få jøderne til at emigrere fra Tyskland. Man ville skabe et jødefrit , "Judenfrei", Tyskland. Indtil Nürnberg-lovene i 1935 havde det set ud til, at man vha. "apartheid"-politikken ville gøre livet så surt for jøderne, at de frivilligt rejste fra Tyskland. Men Nürnberg-lovene var altså en skillelinje.

Pga. olympiaden i Berlin 1936 var året 1936 relativt "stille" mht. synlige politisk sanktionerede antisemitiske aktioner. Nazi-regimet havde modtaget kraftige reaktioner fra udlandet pga. den antisemitiske politik. Inden legene blev fx bænke med påskriften "Kun til jøder" og byskilte med "Jøder uønsket" fjernet. Én jøde deltog faktisk i de Olympiske Lege for det tyske hold, selv om det tyske regime ikke var meget for det.


1937

Efter legene i 1936 blev den antisemitiske jødepolitik kørt frem i stilling med fuld kraft - igen. Mange jøder blev nu sammen med de såkaldte "asociale" interneret i kz-lejre.

Gennem regimets historie havde der pågået en "arieserings-proces", der som udgangspunkt havde til formål at fordrive jøderne fra det tyske samfund. Men fra 1937 blev "arieserings-kampagnen" især forbundet med udelukkelsen af jøderne fra det økonomiske liv og afståelse af ejendomme. I 1937 blev jøder tvunget til at afstå virksomheder, ejendomme m.m. til en mindstepris i bestræbelserne på at "ariesere" Tyskland.


1938

Udskillelsen af jøder fra det tyske samfund eskalerede yderligere i august 1938, de blev tvunget til at tage mellemnavnene Sarah (kvinder) og Israel (mænd). I oktober fik alle jøder desuden et stort "J" stemplet i passet - nu var jøderne snart så udskilt fra det tyske samfund, som det overhovedet var muligt. Og mange jøder valgte da også at tage konsekvensen - de emigrerede. En af de kendteste videnskabsmænd, Albert Einstein, forlod Tyskland allerede i 1933 sammen med andre tyske jødiske videnskabsmænd, politikere, kunstnere o.m.a. Nu fulgte mange efter.

I starten flygtede jøderne til Frankrig, Tjekkoslovakiet, siden til England (75.000) og efter 1937 i stor stil til USA 130.000), Palæstina (55.000) og Latinamerika (90.000).

Jødisk udvandring fra Tyskland - udvalgte årstal:

1933: 37.000
1934: 23.000
1935: 21.000
1936: 25.000
1937: 23.000
1938: 40.000


Indtil 1945 skønnes 1/2 million jøder fra de tysktalende områder (inkl. Østrig) at være udvandret/flygtet.
1938-1940 Radikalisering - fordrivelse og ghettoisering

Perioden 1938-40 vidnede om endnu en voldsom radikalisering i naziregimets jøde- og racepolitik. Fra at udskille jøderne fra det tyske samfund (1933-38) blev jøderne mellem 1938-40 forsøgt fordrevet og i sidste del af perioden direkte deporteret ud af Tyskland.

Med angrebet på Polen den 1. september 1939 blev flere jøder underlagt Det Tyske Rige. Naziregimets planer med disse jøders fremtid var uklar. Ikke desto mindre likviderede nazisterne 7.000 polske jøder og lagde senere vilde planer om at sende alle jøderne i "jødereservater". Planer om Madagascar og Sibirien blev lagt på bordet. Det endte dog med, at jøderne blev forsøgt deporteret til og koncentreret i det såkaldte Generalguvernement i Polen. Muligvis var dette område tænkt som et foreløbigt "jødereservat", og følgelig blev jøder koncentreret i ghettoer i de polske byer - indtil man fandt ud af, hvad der skulle ske med jøderne. Det vidste man i 1941-42: da blev jøderne deporteret til udryddelseslejre i Polen.

Her følger en kronologisk gennemgang af jøde- og racepolitikken 1938-40:


Marts 1938

I 1938 var "jødespørgsmålet" organisatorisk blevet underlagt SS. Lige som hos Hitler var holdningen i SS, at "det jødiske spørgsmål" bedst lod sig løse ved at tvinge jøderne til helt at forlade Tyskland. Dén politik fik sin ilddåb i Østrig.

Indlemmelsen, "Anschluss", af Østrig i marts 1938 betød, at yderligere 200.000 jøder kom under det tyske regimes vinger. Anført af SS og Gestapo blev der straks taget drastiske skridt mod en løsning af "det jødiske problem" i Østrig: man tvang ganske enkelt jøderne til at emigrere eller flygte. Den organisatoriske og "succesrige" bagmand var SS-manden Adolf Eichmann, der ledede det centrale kontor for jødisk emigration.

Allerede et halvt år efter Østrigs indlemmelse i Tyskland var 50.000 jøder emigreret fra Østrig. I 1940 var der under 100.000 jøder tilbage i Østrig.


November 1938

Krystalnatten. Mellem d. 9. og 10. november 1938 udspillede sig den værste jødeforfølgelse i Tysklands nyere historie. Synagoger blev brændt ned, 7.500 jødiske butikker blev hærget, glas knustes (deraf "krystal"-natten), og 91 jøder myrdedes. Omkring 30.000 jøder blev efterfølgende interneret i kz-lejrene Dachau, Sachsenhausen og Buchenwald.

Her var igen tale om en optrapning af den nazistiske jødepolitik: nazisterne forfulgte jøderne på en ny og brutal måde for at få jøderne til at udvandre og fjerne det jødiske islæt i Tyskland. Mordet på en tysk diplomat i Paris begået af en jøde blev den direkte anledning til hævntogtet på jøderne i Tyskland, da naziregimet hermed så en kærkommen anledning til at udføre et grusomt og offentligt opgør med jøderne.

Som et direkte resultat af Krystalnatten emigrerede jøderne i stigende antal fra Tyskland. Efter pogromen og frem til krigen i 1939 emigrerede i alt 60.000 jøder. I 1939 havde op mod 60 % af den jødiske befolkning derimod pakket deres kufferter og forladt Tyskland. Men stadig blev ca. 200.000 jøder.

Imens så den tyske befolkning passivt på eskalationen i nazisternes jødepolitik.

> Krystalnatten

Januar 1939

Tyskland anvendte fra begyndelsen af 1939 succes-modellen fra Østrig og begyndte brutalt at tvinge jøder til at emigrere. I januar 1939 havde SS og Heinrich Heydrich fået overdraget ansvaret for at løse "det jødiske spørgsmål" fra Hermann Göring. Dermed overtog SS og Gestapo reelt dette ansvar fra nazi-partiet og SA. Senere blev Rigssikkerhedshovedkontoret (RSHA) hovedcenteret for den bureaukratiske, effektive løsning af "jødespørgsmålet". Adolf Eichmann var den effektive organisator af de tyske jøders udvandring. Han var overflyttet fra Østrig til Tyskland på baggrund af hans østrigske succes.

I januar udtalte Hitler i Rigsdagen, at jøderne ville blive tilintetgjort i Europa, hvis de endnu en gang startede en verdenskrig. Men udtalelsen er dog ikke ensbetydende med, at Hitler på dette tidspunkt ønskede at udrydde jøderne. For nazisterne fortsatte uddrivningen af jøderne fra Tyskland som en central del af jødepolitikken.


September 1939

Jøde- og racepolitikken fik nye dimensioner med Det Tyske Riges angreb på Polen den 1. september. I retorikken fra nazi-toppen var krigen mod Polen en "racekrig". Det handlede fra et nazistisk synspunkt ganske enkelt om den tyske races overlevelse. Hertil skulle man have "Lebensraum" - altså plads!

Om jødernes skæbne var beseglet med angrebet på Polen, er nok mere tvivlsomt. Intet tyder på, at nazisterne planlagde massedrabet, "Endlösung", på jøder i tiden umiddelbart efter september 1939. Til gengæld har historikere peget på, at der var én afgørende handling, der kan have haft betydning for det senere udførte folkemord. Man overtrådte en tærskel til at slå mennesker ihjel - drab, baseret på deres politiske og racemæssige baggrund. For efter invasionen i Polen blev omkring 20.000 polakker fra intelligentsiaen og 7.000 jøder dræbt. Historikere har forklaret disse mord med, at det skete som led i en udslettelse af Polen som selvstændig nation og stat.

Med "medlidenhedsdrabene", eutanasi-programmet, der ramte ca. 270.000 fysisk og psykisk handicappede i Tyskland, overtrådtes også tærskelen til massedrab her. Hitler havde givet tilladelse til at dræbe de handicappede i oktober 1939. Mange af de implicerede folk i aktionen blev siden tilknyttet massedrabene på jøder i Sovjet og i udryddelseslejrene.


21. september 1939- 1940

En anden brutal drejning i jøde- og racepolitikken blev iværksat med oprettelsen af ghettoer i Polen og planer om at lave "jødereservater" med det formål at koncentrere jøderne. Retningslinjer for denne politik synliggjordes i Heydrich's instrukser til Einsatzgrupperne i det besatte Polen. De skulle iværksætte oprettelse af ghettoer og generelt samle og koncentrere jøderne i de større byer. Desuden skulle områder gøres helt jødefri, "Judenfrei". Det blev områderne Warteland, Vestpreussen, Oberschlesien og Posen. Disse områder kom direkte under tysk styre. Jøderne skulle derfor føres til rest-Polen, et ny-oprettet område kaldet Generalguvernementet. Det var her, ghettoerne blev oprettet. Denne politik hang sammen med befolkningspolitikken, der skulle give plads, "Lebensraum", til de tyskere, der havde boet uden for Tysklands grænser før Anden Verdenskrig.

Generalguvernementet blev derefter nærmest som "det vilde vesten": et område, hvor magt stod over ret. I praksis var det SS og Heinrich Himmler, der havde kontrollen med området. Området startede som en form for deportationscentral for jøder. Men da der sandsynligvis ikke var en klar politik omkring, hvad der skulle ske jøderne her - forskellige planer om at deportere de polske jøder til Madagascar og andre steder kuldsejlede i 1941 - endte guvernementet med at blive den sidste endestation før døden i udryddelseslejrene. Udryddelseslejren Chelmno startede med at gasse jøder fra Lodz-ghettoen den 8. december 1941.

Den første ghetto blev oprettet i den polske by Poitrkow Trybunalski i Generalguvernementet i oktober 1939. Frem til 1942 blev omkring 400 ghettoer oprettet på polsk og russisk jord. Jøder boede under de kummerligste forhold, hvor tvangsarbejde, mangel på mad, sygdomsepidemier og vilkårlige henrettelser kostede 100.000'ere af jøder livet. Warszawa-ghettoen var den største. På et tidspunkt var der 445.000 jøder der, mens der i Lodz var 165.000 indespærrede jøder.

> Ghettoer1941-1945: Massemord på jøder

Fra 1941-45 forløb den mest grusomme del af nazisternes race- og jødepolitik: det systematiske massedrab på jøder og sigøjnere. På uhyggeligste vis blev nazisternes hidtidige race- og jødepolitik med at udskille, forfølge, uddrive og deportere jøderne i Tyskland og Polen overgået, da de udførte massedrabet på seks millioner jøder og mindst 100.000 sigøjnere. Umiddelbart en kulmination på naziregimets jøde- og racepolitik.

Ingen har fundet beviser for, at naziregimet havde udryddelsen af jøder på skemaet fra begyndelsen af. Den førte jøde- og racepolitik indtil 1941 kan heller ikke bevise det, da man i starten "blot" forsøgte at fordrive jøderne - ikke henrette dem.

Ikke desto mindre blev race- og erobringskrigen mod Sovjet fra 22. juni 1941 startskuddet for nazisternes klapjagt på de sovjetiske jøder. Beslutningen om at dræbe de russiske jøder, siden de polske og derefter alle de europæiske (ca. 11 millioner i alt) blev formodentlig taget i 1940-41. Og på en eller måde blev der givet et signal om at iværksætte slagteriet. I hvert fald blev omkring 1,5 millioner jøder henrettet på sovjetisk annekteret jord i kølvandet på den tyske hærs fremmarch. Og i de seks udryddelseslejre, der blev etableret fra slutningen af 1941 og starten af 1942, blev 3 millioner jøder gasset eller skudt. Omkring 1,5 millioner jøder døde i ghettoerne, kz-lejrene og andre steder, hvor nazisterne henrettede eller lod jøderne og sigøjnerne sulte eller arbejde ihjel.

Her følger en kronologisk gennemgang af jøde- og racepolitikken 1941-45:


22. juni 1941

Angrebet på Sovjet 22. juni 1941 markerede en brutal vending i den nazistiske race- og jødepolitik. Tilintetgørelseskrigen mod den jødiske race var en realitet. Hermed opgav regimet sin hidtidige uddrivelses - og deportationspolitik af jøder. I stedet overtog frygtelige massakrer af uskyldige jøder i Sovjet. Tærskelen til systematisk massemord på jøder var uigenkaldeligt overskredet! "Det jødiske problem" så herefter ud til at blive løst ved at udrydde jøderne og den jødiske race.

Massemordet blev udført af de fire Einsatzgrupper til at begynde med. De fik til opgave at gøre hele områder "Judenfrei" , hvilket indebar at dræbe jøderne i de besatte områder i Sovjet - det kom efterhånden også til at gælde kvinder og børn. Kort efter fik Einsatzgrupperne dog "hjælp" fra andre SS-enheder, politienheder og endda hærenheder ("Wehrmacht"). Ikke mindst lokale sympatisører gik særdeles effektivt til værks . Resultatet: 1, 5 millioner dræbte jøder i Baltikum, Galicien, Hviderusland, Ukraine, Rusland og resten af det erobrede Sovjet. Ved slutningen af 1941 menes 1 million sovjetiske jøder at være blevet likvideret.


Juli 1941

Den første store massehenrettelse foregik i Kiev. I "Babi Yar"-massakren blev omkring 35.000 jøder massehenrettet med skud.


September 1941

Yderligere blev der føjet endnu en barbarisk dimension til race- og jødepolitikken i september 1941: tilintetgørelse gennem arbejde, "Vernichtung durch Arbeit". Nazisterne iværksatte simpelthen den morbide form for henrettelse, hvor de lod jøderne arbejde sig til døde. Hermed kunne Det Tyske Rige udnytte jøderne til sidste blodsdråbe.

Men det mest uhyggelige scenarie var endnu kun på tegnebrættet. Mens jøder blev dræbt i øst, arbejdede SS og RSHA i Tyskland på at udvikle mere effektive massedrabsmetoder - og ikke mindst metoder, hvor de implicerede soldater var mindre direkte involveret. Allerede i august 1941 havde Einsatzgrupperne afprøvet gasvogne med det formål at slå jøder ihjel. Desuden havde Einsatzgrupperne modtaget eksperter i "mord": Nemlig en stor del af personalet fra det nu mere eller mindre skrinlagte eutanasi-program.

I september udvidedes forsøgene med anvendelsen af stationære lokaler, hvor gassen Zyklon-B spillede hovedrollen. Det foregik i september i Auschwitz, hvor omkring 600 sovjetiske krigsfanger og 250 polakker måtte lade livet som "forsøgskaniner". I slutningen af året begyndte etableringen af flere udryddelseslejre - heriblandt Chelmno ved Lodz.


8. december

De første jøder blev gasset i den første udryddelseslejr Chelmno den 8. december 1941. Formålet med Chelmno var at rydde Lodz-ghettoen for jøder. Hermed blev endnu et kapitel tilføjet i den nazistiske race- og jødepolitik. Nu var skæbnen forseglet for de polske jøder. Alle havde de én fælles fremtidsudsigt: de var udset til at tilintetgøres i den nazistiske "Endlösung" på "det jødiske spørgsmål". I alt seks udryddelseslejre blev opført for at udrydde jøder.


1942-1945

I 1941 var de vesteuropæiske jøder endnu ikke blevet inddraget i "Endlösung" - massemordet på jøderne. Men det blev de i 1942 - året, hvor det så ud som, at nazisternes jøde- og racepolitik nu omfattede alle jøder i Europa. Og at denne "Endlösungs"-politik omfattede udryddelsen af jøderne fra jordens overflade.

Kz- og arbejdslejren Auschwitz oprettede udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II). Den var beliggende i Oberschlesien i det besatte Polen og begyndte at gasse jøder i stor stil fra marts 1942. I Generalguvernementet oprettedes tre udryddelseslejre. Belzec, Sobibor og Treblinka havde alle til formål at dræbe de polske jøder i guvernementet under kodenavnet "Aktion Reinhard". Kz- og arbejdsfangelejren Majdanek (Lublin) påbegyndte sin grusomme funktion som udryddelseslejr som den sjette i rækken. I alle udryddelseslejrene på nær Chelmno var det stationære gaskamre, der gjorde det af med ofrene. I Chelmno var det gasvogne.

Men hvor og hvornår kom ordren om at udrydde Europas jøder?

Ordren - hvis nogen - er nemlig aldrig blevet fundet. Historikerne er derfor i tvivl om tidspunktet for, hvornår beslutningen blev taget. Den 31. juli 1941 udstedte Heydrich en ordre, der var udskrevet i Görings navn. Den bemyndigede ham selv til at træffe alle de nødvendige forhåndsregler til en "samlet løsning af det jødiske spørgsmål." Men måske var det først i oktober 1941, at beslutningen blev truffet. For da blev det forbudt de tyske jøder at emigrere. De blev i stedet deporteret til Polen - og i 1942 til udryddelseslejrene. I november 1941 bliev de først tyske jøder således dræbt. Det skete i Kowno, Litauen samt i Riga, Letland. I alt 5.000 jøder blev dræbt ved den lejlighed. Andre historikere igen peger på december som afgørende tidspunkt. Heriblandt den unge tyske historiker Christian Gerlach. Han mener, at nazisternes krigserklæring til USA var startsignalet til "Endlösung".

En central begivenhed var Wannsee-konferencen i januar 1942, der i eftertiden er set som den organisatoriske begivenhed for "Endlösung". Dér organiserede man højst sandsynligt udryddelsen af alle Europas anslåede 11 millioner jøder, på baggrund af en allerede truffet beslutning om at udrydde jøderne. På konferencen blev al magt i "Endlösungs-"processen ydermere koncentreret hos Heydrich, hvilket kan have været Heydrichs bagtanke med invitationen.

> Wannsee-konferencen

I hvert fald ser man i 1942, at de vesteuropæiske jøder bliver inddraget i "Endlösung". Adolf Eichmann står for, at alle jøder, selv i den fjerneste krog i Europa, bliver bragt til gasanlæggene i Polen. Først rettes fokus mod Slovakiet, Kroatien, senere mod Belgien, Frankrig og Nederlandene og siden Norge. Fra 1943 blev alle Balkans jøder forsøgt fanget og sendt til udryddelsesanlæggene. Først i 1944 tømtes Italien og Ungarn for jøder. Omkring 1/2 million ungarske jøder mistede således livet på meget kort tid.

I alt forsvandt omkring seks millioner jøder fra denne verden som grusom følge af nazisternes forrykte race- og antisemitiske ideer. Mellem 100.000 og 200.000 sigøjnere delte skæbne med de jødiske ofre.Test din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email