.
forside > emner > holocaust

Denne side er en undervisningsside om Holocaust for elever og lærere på ungdoms- uddannelserne, samt studerende. Alle andre kan også få glæde af siden.

Om os

E-mail

Hjælp

SøgHolocaust emner

Forslag til undervisning

Forslag til eleverne                          

 


Printervenlig udgave

Ghettoerne i Polen

Jøder tages til fange under oprøret i Warszawa-ghettoen og føres til "Umschlagplatz", hvorfra de deporteres væk - til døden i udryddelseslejrene. USHMM #26543.

De polske jøder kom under tysk herredømme efter nazisternes invasion af Polen den 1. september 1939 og blev i løbet af 1940 samlet i ghettoer. Den største af dem blev ghettoen i Warszawa, som nåede op på næsten 1/2 million indbyggere. For jøderne var situationen i ghettoerne ofte rædselsfuld: sult, sygdomme og hårdt tvangsarbejde krævede mange dødsofre. Fra omkring sommeren 1942 skulle hertil lægges konstante deportationer til udryddelseslejre, som efterhånden tømte ghettoerne. Fra 1942 - 1943 blev omkring 2 millioner polske jøder myrdet ved gasning. Som de sidste blev ca. 80.000 jøder i ghettoen i Lodz deporteret til Auschwitz i 1944.Mere om:
Polens deling
Ghettoernes oprettelse
Dagligliv i ghettoen
Ghettoerne tømmes
Oprør
Links


Polens deling

Ifølge den tysk-sovjetiske aftale, som gik forud for den tyske invasion i efteråret 1939, blev Polen delt på følgende måde:

> Tysk-sovjetiske deling af Polen, 1939. Copyright USHMM #eeu7160
  • de vestligste dele af Polen blev indlemmet i selve Det Tyske Rige,
  • de østligste dele af Polen blev besat af Sovjetunionen og var under sovjetisk herredømme, indtil tyskerne angreb USSR i sommeren 1941, og
  • den midterste del af Polen, "rest-Polen", blev til det såkaldte Generalguvernement (et tyskstyret område).

Ved afslutningen af den tyske invasion af Polen i efteråret 1939 blev antallet af jøder under tysk herredømme stærkt forøget: Mere end 2 millioner polske jøder levede nu i områder under tysk kontrol.
Ghettoernes oprettelse

De jødiske ghettoer i det besatte Polen blev oprettet i forbindelse med en planlagt deportation af de polske jøder - som et lokalt styret initiativ fra de tyske besættelsesmyndigheder i området.

I første omgang var det planen at oprette en art "jøde-reservat" i Generalguvernementets østligste del ('Lublin-planen'). Senere hen, i løbet af 1940, fremkom en plan om at deportere alle jøder under tysk herredømme til øen Madagaskar ud for Afrikas østkyst. 'Madagaskar-planen' blev udtænkt af en ekspert i det tyske udenrigsministerium. Planen lyder i dag som en vittighed, men efter Tysklands sejr over Frankrig i sommeren 1940 var der faktisk seriøse muligheder for, at man fra tysk side kunne overtage den franske koloni Madagaskar. Desuden var det en gammel antisemitisk drøm at se alle Europas jøder leve en slavetilværelse på Madagaskar.

Både Lublin-planen og Madagaskar-planen forudsatte, at de polske jøder koncentreredes i særlige områder, hvorfra de nemt kunne deporteres, når planerne skulle realiseres. Jøderne blev derfor tvunget til at flytte til byerne og kort herefter til bestemte bydele. Specielt i de største polske byer, Warszawa og Lodz, skabtes der herved store jødisk-dominerede bydele. Efterhånden blev disse bydele lukket af fra den øvrige by. Dermed var ghettoerne skabt.

Disse ghettoer blev fra nazistisk side udelukkende opfattet som midlertidige foranstaltninger. Det var på ingen måde hensigten, at de skulle eksistere på længere sigt. De lokale tyske besættelsesmyndigheder ville med ghettoiseringen af de polske jøder 'blot' sikre sig, at de let kunne flytte jøderne, når tiden kom. Herudover var det hensigten med denne politik, at jøderne dels skulle isoleres fra den øvrige polske befolkning dels skulle tvinges til at opgive deres forretninger, ejendomme osv. Ligesom i Tyskland var det meningen, at jøderne skulle forsvinde fra det offentlige liv. Dertil kom, at nazisterne var utroligt optaget af angsten for sygdoms-epidemier og derfor håbede at isolere de mest oplagte smittebærere - ifølge den nazistiske raceideologi naturligvis jøderne - i bestemte zoner.

Lodz-ghettoen: Ghetto-beboere på en gangbro mellem to dele af den aflukkede ghetto. USHMM # 30082.

At ghettoerne var en midlertidig foranstaltning betød, at de jødiske beboere selv måtte betale for deres fødevarer uden at have mulighed for at arbejde for føden - der var således ikke planer om på nogen måde at gøre ghettoerne selvforsynende. Nazisterne ville presse de sidste værdier ud af de polske jøder ved at tvinge dem til at betale for alle forsyninger. De polske jøder var generelt fattige, og det var derfor klart, at deres penge kun rakte til en meget begrænset periode. Men dette var som udgangspunkt ikke noget problem for tyskerne: jøderne skulle jo alligevel snart deporteres øst- eller sydpå.
Deportationsplanerne opgives

Allerede i løbet af sommeren 1940 stod det imidlertid klart, at de planlagte deportationer ikke kunne finde sted. At flytte alle polske jøder til området omkring Lublin var uholdbart. Samtitig viste Madagaskar-planen sig uigennemførlig på grund af den engelske flådes dominans i Middelhavet. Det var simpelthen umuligt at flytte de mere end 2 millioner polske jøder.

> Kort over de største ghettoer i Polen. Copyright USHMM #pol74490

Samtidig måtte tyskerne efterhånden sande, at ghettoerne ikke længere havde økonomiske midler til at forsyne sig selv med mad, og at den dårlige forsyningssituation betød flere og flere dødsfald blandt ghettoernes beboere. Alligevel blev ghettoiseringen af de polske jøder intensiveret fra efteråret 1940 - mest på grund af angsten for epidemier. Denne angst betød også, at ghettoerne fra at være relativt åbne bydele efterhånden blev totalt lukkede områder. Ghettoen i Lodz var den første store ghetto, som blev forseglet næsten fuldstændigt, hvilket skete allerede i april 1940. Den største polske ghetto, Warszawa-ghettoen, blev først oprettet i løbet af efteråret 1940, og det tog næsten et år, før den var færdig.

Som resultat af den massive oprettelse af ghettoer levede næsten alle de polske jøder i en eller anden form for ghetto ved udgangen af 1941 - heraf alene næsten 500.000 i ghettoen i Warszawa.Kildetekst:

> Tekst 40: Oprettelse af ghettoerne/officielle ordrer & bemærkninger
> Tekst 48: Uddrag af SS-Brigadeführer Jürgen Stroops rapport om imødegåelsen af det jødiske oprør i ghettoen i Warszawa, 1943Dagligliv i ghettoen

Udendørsmarked i Lodz-ghettoen omkring 1941. USHMM #51128.

Tyskernes største problem i forhold til ghettoerne var madforsyningen. Det blev hurtigt klart for de tyske besættelsesmyndigheder, at dette problem nødvendigvis medførte en overordnet beslutning: skulle man udsulte ghettoerne bevidst og dermed lade problemet "løse sig selv" ved at lade jøderne dø af sult og sygdom? Eller skulle man forsøge at gøre ghettoerne selvforsynende ved at gøre det muligt for jøderne at arbejde for føden? Blandt de tyske administratorer var der fortalere for begge idéer. Men i langt de fleste tilfælde (fx både Lodz og Warszawa) fik 'produktivisterne', det vil sige fortalerne for at lade jøderne arbejde, deres vilje.

For jøderne var sult det helt centrale problem i ghettoerne. Fødevareforsyningen var helt afhængig af tyskernes velvilje og muligheder, og selvsagt stod jøderne bagest i køen, når det var småt med maden. Den helt utilstrækkelige forsyning af fødevarer bevirkede, at ghettoerne ofte var plagede af hungersnød, ligesom sortbørshandelen og smugleri af mad blomstrede - selv kartoffelskræller kom til at stå i høj kurs.

I slutningen af 1940 og begyndelsen af 1941, regnede man fra tysk side stadig med at kunne afvikle ghettoerne relativt hurtigt. Med andre ord var der hele tiden tale om midlertidige foranstaltninger, selvom man nu blev klar over, at jøderne måtte forblive i Polen i længere tid end først beregnet. Alligevel krævede det en vældig psykologisk omstilling for den nazistiske besættelsesmagt at indse, at de blev nødt til at sørge for mad og forsyninger til jøderne.

'Det jødiske spørgsmål' i Polen hvad angik ghettoerne var dermed først og fremmest et økonomisk problem for de tyske besættelsesmyndigheder. Det var nødvendigt, at jøderne kunne arbejde for føden, men dette var langt lettere sagt end gjort. Ved at forflytte alle jøderne til ghettoer havde man på effektiv vis udelukket dem fra den almindelige polske økonomi, og dermed måtte de tyske administratorer starte forfra med at oprette særlige "ghetto-økonomier", som efterhånden kom til at bestå næsten udelukkende i fremstilling af produkter til den tyske hær. Efterhånden som krigen blev forlænget - specielt efter at tyskernes lynkrig mod Sovjetunionen var mislykkedet - blev ghettoerne derfor en vigtig brik i den tyske krigsproduktion. Ghettoerne fik dermed pludselig deres egen eksistensberettigelse.Statistik

> Statistik over dødelighed i ghettoerne


Kildetekster

> Ordre om tvangsarbejde for jøderne i Lublin ("Proklamation nr. 146")
> Uddrag af ghetto-krøniken fra Lodz om blandt andet fødevareforsyningen, smuglerier og drab, 1941-1943Ghettoerne tømmes

Med Tysklands angreb på Sovjetunionen den 22. juni 1941 blev der åbnet op for en stærk radikalisering af den tyske jødepolitik. Et af de første områder, som blev erobret fra russerne, var den del af det tidligere Polen - Østgalizien - som var tilfaldet Sovjetunionen ved delingen af Polen i 1939. Dette område, der ligesom det øvrige Sovjetunionen var blevet ramt af Einsatzgruppernes massakrer, blev indlemmet i Generalguvernementet.

Jøder deporteres til Belzec udryddelseslejr fra Drogobych.

Alt tyder på, at deri 1941 ikke forelå generelle planer om at myrde de polske jøder. Så sent som i oktober 1941 forsøgte generalguvernør Hans Frank at få støtte til at deportere de polske jøder videre østpå til det besatte Sovjetunionen - men uden held. På trods af dette "moderate" forslag var der på dette tidspunkt alligevel begyndende 'mord i luften' - ikke mindst inspireret af massakrerne på de sovjetiske jøder siden den tyske invasion i juni 1941.

Fra forskellig side inden for det tyske stats- og politiapparat fremkom der efterhånden konkrete planer om at myrde alle uarbejdsdygtige østeuropæiske jøder, som opfattedes som en økonomisk og ideologisk belastning. De jøder, som var vigtige for krigsproduktionen, fik som udgangspunkt lov at overleve, så længe de var i stand til at arbejde.

Samtidig hermed begynter man de første deportationer af tyske jøder østpå, herunder til Polen. For at skaffe plads til dem i de overfyldte polske ghettoer, for eksempel i Lodz, var det "nødvendigt" at slå de svageste og uarbejdsdygtige polske jøder ihjel.

Den uholdbare situation i ghettoerne var et andet vigtigt argument for nazisterne for at begynde det systematiske massemord på de polske jøder. Der var konstante problemer med madforsyningen til ghettoerne og hertil kom konstante sygdomsepidemier - ikke overraskende, når tusindvis af mennesker blev tvunget til at leve på alt for lidt plads under dårlige hygiejniske forhold.

Parallelt med disse overvejelser forsøgte nazisterne at udvikle en metode, hvormed man hurtigt og effektivt kunne slå mange mennesker ihjel. I løbet af efteråret 1941 fandt man metoden: gasning. De første massedrab med gas fandt sted i den nyoprettede udryddelseslejr Chelmno i december 1941, hvortil uarbejdsdygtige jøder fra ghettoen i Lodz blev sendt.

I begyndelsen af 1942 påbegyndtes likvidationen (tømningen og afvikling) af de polske ghettoer, og jøderne i ghettoerne blev sendt til de såkaldte udryddelselejre - og blev gasset. 'Den endelige løsning på jødespørgsmålet i Generalguvernementet' kan siges at være begyndt med disse deportationer. I tre udryddelseslejre i Generalguvernementet, der kun havde til formål at udrydde de polske jøder, blev næsten 2 millioner jøder gasset til døde i løbet af 1942-43. Udryddelsen af de polske jøder fik navnet 'Aktion Reinhard' - opkaldt efter lederen af sikkerhedspolitiet, Reinhard Heydrich, som døde efter et attentat i juni 1942.

I Warszawa forlod den første transport med jøder ghettoen den 22. juli 1942. Officielt hed det sig, at jøderne skulle transporteres til arbejde uden for ghettoen, men reelt bliver de ca. 5.000 mennesker kørt direkte til gasning i udryddelseslejren Treblinka. I løbet af de næste to måneder blev omkring 350.000 jøder fra Warszawa myrdet på denne måde.

Fra Generalguvernementets 5 distrikter transporteredes jøderne til udryddelseslejrene:

Fra Krakow-distriktet -> Belzec
Fra Warszawa-distriktet -> Treblinka
Fra Lublin-distriktet -> Treblinka, Sobibor, Belzec
Fra Radom-distriktet -> Treblinka
Fra Galizien -> Belzec

Som resultat af Aktion Reinhard var der ved udgangen af 1942 kun omkring 300.000 jøder i live i Generalguvernementet. Resten var omkommet, enten på grund af sult, sygdom eller tvangsarbejde, eller ved gasning i udryddelseslejrene.

Afviklingen af de polske ghettoer ved at likvidere jøderne medførte først og fremmest mangel på arbejdskraft for den tyske besættelsesmagt. Nogle jødiske arbejdere var således i stand til at overleve længe, fordi deres arbejdskraft blev opfattet som uundværlig for den tyske rustningsindustri. Dette gjaldt naturligvis især faglærte arbejdere. Omvendt var overlevelsestiden for gamle, syge og børn uhyggelig kort, fordi de, set med nazistiske øjne, kun udgjorde en 'belastning'.

Den sidste store ghetto, Lodz, blev den længst overlevende. Først i sommeren 1944 blev de overlevende 80.000 beboere deporteret til Auschwitz.

> Udryddelseslejre
> Deportationer


Kildetekst:

> Tekster vedrørende afvikling af ghettoerne i Warszawa og Lodz
> Likvidering/øjenvidneberetningerOprør

SS vogter tilfangentagne jødiske modstandskæmpere under oprøret i Warszawa-ghettoen. USHMM #46193

Ghetto-beboernes reaktion på deportationerne var generelt uhyggelig passiv. Mange vidste næppe, at transporterne gik til den sikre død. Det var meget omdiskuteret, om "Jøderådene" i ghettoerne vidste, hvad der ventede beboerne. Nogle historikere mener, at de må have vidst noget, men valgte at ofre nogle for at redde andre (og sig selv). Andre forskere har den opfattelse, at "Jøderådene" selv var gidsler i sagen og ikke havde noget valg.

Der er meget få eksempler på væbnet jødisk modstand. Blandt forklaringerne på dette er, at kun meget få virkelig troede på, at tyskerne havde til hensigt at myrde alle jøder. En anden forklaring er muligvis, at jøderne på dette tidspunkt havde en næsten 2000-årig tradition for at 'dukke nakken', det vil sige: vise eftergivenhed over for magthaverne. Endelig er det vigtigt at påpege frygten for gengældelse: at gøre væbnet oprør mod tyskerne bragte ikke kun én selv i fare, men også ens familie, venner, osv.

Ligene af jødiske ghetto-modstandskæmpere i Warszawa foran bygningen, hvor de blev skudt af SS under nedkæmpelsen af oprøret. USHMM #26547

En af de eneste virkelige undtagelser til denne hovedregel var det store oprør i Warszawa-ghettoen i foråret 1943. På dette tidspunkt var omkring 300.000 af ghettoens beboere blevet systematisk udryddet i Treblinka, og ghettoen rummede kun ca. 70.000 beboere. Fra oktober 1942 påbegyndtes opbyggelsen af væbnede modstandsgrupper i ghettoen, som i januar 1943 foretog deres første væbnede aktion mod tyskerne. Dette skete, efter at de nazistiske magthavere havde beordret endnu 6.500 ghetto-beboere deporteret. Resultatet af modstandsgruppernes væbnede aktion blev, at Reichsführer-SS Heinrich Himmler beordrede ghettoen totalt likvideret. Jøderne gik herefter systematisk til angreb på tyskerne, og først efter mere end en måneds kampe mellem de jødiske modstandsgrupper og tyske elitesoldater fra Waffen-SS blev den jødiske opstand nedkæmpet.

Kildetekst:

> Det jødiske oprør i Warszawa
> Jürgen Stroops rapport om nedkæmpelsen af det jødiske oprørLinks

> Udryddelseslejre
> Aktion Reinhard
> "Endlösung"
> Deportationer
> Mordet på de sovjetiske jøder
Test din viden | Tidslinjer | Statistik | Billedgalleri | Kilder | Oversigtskort
                                                                                                                                                                                                                 
 
 

© 2002 af Peter Vogelsang & Brian B. M. Larsen. All rights reserved.

Sitet opdateres kun sporadisk. Rapporter dog gerne om faktuelle fejl til denne email